Kultur

Älvsby folkhögskola är en plats för kultur i många former.dansa
Vi samverkar med olika kulturutövare både på folkhögskolan och på andra platser.

Om kultur ur Wikipedia:
Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ’bearbetning’, ’odling’ och ’bildning’ och i sin tur härstammar från colo ’odla’.
Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna.
Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt.
Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.