ESF-projekt IVA

ESF-projekt IVA; Inkludera, Validera, Arbeta


Analysfas (2016-01-04– 2016-06-30)

* Utveckling av administrativa rutiner, intern samverkan och konkretisering av projektets mål, indikatorer, innehåll och strategiska påverkansarbete.
* Utbildningar.
* Val av målgrupper och innehåll.
* Utveckling av jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
* Samverkan med lokalt näringsliv etableras för att skapa utbildningar och utbildningsplatser.

Genomförandefasen (2016-07-01—2018-09-30)
* Första utbildningen startar i augusti 2016. Två utbildningsomgångar planeras men kan komma att revideras. Flexibel antagning.
* Samverkan mellan folkhögskolorna bl a genom auskultationer.
* Utbildning och handledning till lokala arbetsgivare.

Avslutningsfasen (2018-10-01—2018-12-31)
* Avslutningskonferens.
* Slutrapport.

Övergripande mål är att:
För individen
* Stöd att hitta sina personliga mål med stöd av validering av informella och formella
kompetenser för att närma sig arbetsmarknaden.

För folkhögskolan
* Utbildningar i samverkan med lokalsamhället.
* Folkhögskolorna har instrument att skapa jämställd- och tillgänglig utbildnings- och
arbetsmiljö.
* Folkhögskolorna är en naturlig samarbetspart i lokalsamhället.
* Modell för utbildningar som innehåller lika delar teori och praktik.

esf

Projektansökan IVA