Samverkanskurser

Alla folkhögskolor i landet tilldelas ett visst antal kursveckor per år som det ges statsbidrag för. Viss del av denna utbildningsvolym vill vi på Älvsby folkhögskola använda för att samverka med olika föreningar, organisationer och förbund inom idrottsrörelsen.

För att göra en samverkanskurs tillsammans med oss krävs att vi har kontakt i ett tidigt skede av kursplaneringen. Då kan vi se om idéer och programupplägg hör hemma inom folkbildningens ram. Delaktighet, utbyte av erfarenheter och upplevelser, kultur, förkovran och mångfald är exempel på innehåll i kursen som ryms inom folkbildningen.

Den del av statsbidraget som vi kan stödja med är till exempel kostnader för medverkande ledare, material och övriga utbildningskostnader. Bidragets storlek grundar sig på antalet kursdagar och antalet deltagare. När det är möjligt och lämpligt vill vi gärna ställa vår egen personal till förfogande. Det finns dock inget krav på att en viss procent av ledar/lärarskapet ska vara folkhögskolans personal.

Det finns ingen geografisk avgränsning för att genomföra en kurs i samverkan med Älvsby folkhögskola utan verksamheten kan vara förlagd var som helst. Däremot kan vi erbjuda fina och förmånliga möjligheter för de som vill förlägga sin kursverksamhet hos oss på Älvsby folkhögskola.

Vi kan skräddarsy ett alternativ vad gäller kost och logi utifrån era behov och vi har ändamålsenliga kurslokaler såsom grupprum, kapell/aula med bra akustik, idrottshall och styrketräningslokal m.m. I direkt anslutning till folkhögskolan finns utmärkta träningsmöjligheter med löp- och skidspår, skidgångsbana, orienteringskartor m.m.

För upplägget av kursen finns vissa ramar som Folkbildningsrådet (vår huvudorganisation som bl a fördelar statsbidragen) har gett. Dessa är:

  • Planering ska ske i samråd med folkhögskolan.
  • Samverkansavtal ska upprättas.
  • Skolan är ansvarig för anordnarskapet och det pedagogiska innehållet
  • På inbjudan/program ska det synas att kursen anordnas i samverkan med folkhögskolan. Skolans logotype ska framgå tydligt.
  • En heltidskurs ska innehålla fyra klocktimmar/dag i snitt. Möjlighet till deltidskurser finns också.
  • Deltagarlista med namn och fullständigt personnummer (deltagare måste vara minst 13 år) ska lämnas till kortkursansvarig. Detaljprogram ska också lämnas till folkhögskolan.
  • Ordinarie löpande verksamhet i organisationer och föreningar är inte bidragsberättigad.
  • Undervisningen skall vara avgiftsfri.
  • Vid samverkanskurser med folkhögskolan ska samverkande part inte rapportera till LOK (lokalt aktivitetsstöd) eller RF-SISU (xx). Det skulle innebära dubbelrapportering vilket ej är tillåtet.