GDPR

Hantering av personuppgifter

Information till deltagare vid Älvsby folkhögskolas kurser angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoft.

Som deltagare vid någon av våra kurser får du denna information därför att dina personuppgifter behandlas i folkhögskolans digitala system SchoolSoft. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att Älvsby folkhögskola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund för omdöme och behörigheter.

Älvsby folkhögskola har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är Älvsby folkhögskola som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.

Älvsby folkhögskola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa tjänsterna, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter (namn och personnummer) utgör underlag för statsbidrag och räknas därmed som ekonomiska verifikat. Enlig Bokföringslagen ska de uppgifterna därför lagras i minst 7 år. Ansökningshandlingar till Allmän kurs och Möbelrenovering sparas i tre år. Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas i minst 50 år.

Mottagare av dina personuppgifter
Vi lämnar ut personbunden information till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs. Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Folkbildningsrådet (FBR) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Vid kurser som sker i samverkan (med t.ex. organisation, församling eller förening) kan vi av administrativa skäl komma att dela med oss av dina personuppgifter till samverkansparten.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
De kategorier av personuppgifter vi behandlar (förutom namn och personnummer) är de du själv har lämnat, t.ex. när du ansökte/anmälde dig till kursen. Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, postadress och e-postadress använder vi för att kunna hålla kontakt med dig. I förekommande fall kommer deltagarlista med kontaktuppgifter att sändas ut till dina blivande kurskamrater, dock utan ditt personnummer.

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad
Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

Rätten till tillgång
Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till rättelse
Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till begränsning
Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar
Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Rektor
Älvsby folkhögskola
E-post: info@afhs.nu
Tel: 0929-723 30 vx