Sveriges referensram för kvalifikationer

Syftet med Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

  Allmän kurs och SeQF

Folkhögskolans allmänna kurs ingår i den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. Detta innebär att intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå ger placering i Sveriges referensram för kvalifikationer på nivå 4 och intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå ger placering på nivå 2.

Läranderesultat

SeQF-placeringen grundar sig inte bara på kursens innehåll utan har fokus på läranderesultat, det vill säga det en individ vet, förstår och kan göra när enlärande process är avslutad. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vilka förmågor och kompetenser de studerande kan förvänta sig att utbildningen leder fram till. Detta kan också underlätta senare matchning mellan individ och arbetsliv.

 

Älvsby folkhögskolas läranderesultat

Den studerande:

  • ska ha ökat sina kunskaper (2/4) och fördjupat sina kunskaper (4), kunna koppla samman kunskap, analysera och använda detta i nya situationer (4).
  • kan söka, bearbeta och presentera fakta (2/4) och källkritiskt granska och vidareförmedla denna (4).
  • ska ha lärt sig att använda regler, metoder och verktyg för att utföra uppgifter (2/4) och ha fått förmåga att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder (4).
  • ska med stöd ha lärt sig att göra uppgifter och ta ansvar för sitt lärande (2/4) och att självständigt organisera, genomföra och slutföra uppgifter samt reflektera över sitt lärande (4).
  • ska ha fått insikter om sin egen inlärning och kan använda framgångsrika strategier för fortsatt lärande (2/4).
  • ska med respekt för allas lika värde och olikheter ha utvecklat sin samarbetsförmåga, genom att delta i gemensamma aktiviteter (2/4) och ta ansvar för sammanhållning i gruppen (4).
  • ska ha fått insikter och strategier för att kunna påverka sin livssituation, få ökad delaktighet i samhället och omvärlden, samt förstå sina möjligheter att påverka (2/4).
  • ska ha ökat sin självkännedom, för att växa som människa och fortsätta vara unik (2/4).

Frågor?

Om du har frågor, kontakta din mentor eller lärare.