Studeranderätt

Dina rättigheter som deltagare

Som deltagare på Älvsby folkhögskola har du rättigheter – här kan du läsa om dem. 

1. Information innan den studerande är antagen

• Mål med kursen
Målet med de olika kurserna finns beskrivet på Älvsby folkhögskolas hemsida under respektive kurs. 

• Huvudmannens profil
Älvsby folkhögskola är en rörelsefolkhögskola med Svenska kyrkan i Luleå Stift som huvudman. Läs mer på Luleå stifts hemsida.

• Statens syfte med stöd till folkbildningen är att

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

• Förekomst av och innehåll i den studeranderättsliga standarden
Älvsby folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Som studerande på en kurs som är längre än 15 dagar har du möjlighet att vända dig till rådet om du anser att du blivit behandlad på ett sätt som strider mot skolans egen rättsliga standard. Kontaktuppgifter till FSR finner du på www.folkbildning.se

• Avgifter och kostnader under studietiden
All undervisning på skolans statsbidragskurser är avgiftsfri. En serviceavgift, se hemsidan under studieinformation, erläggs av samtliga studerande som ersättning för tillgång till bastu, dusch och skolförsäkring. I serviceavgiften ingår även kaffe eller te vid förmiddagsfikat, examens-, advents- och luciafika samt träningslokal.
På alla kurser gäller att du själv betalar för litteratur och skrivmaterial. Du informeras vid skolstart om vilka böcker och/eller vilket material du ska inhandla själv.
Eventuella övriga kostnader finns givna på hemsidan under varje kurs. För boende på internatet tas en avgift ut för kost och logi.

• Antagningsprinciper och antagningsprocess
På hemsidan kan du läsa om respektive kurs antagningsförfarande. När antagningen är klar får du ett skriftligt besked om du är antagen, tilldelats reservplats eller inte är antagen. Inför kurser med kursstart i augusti lämnas besked i de flesta fall i juni. Reserver och sena ansökningar får av naturliga skäl besked senare.
Beslut om antagning fattas av kursansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Om du efter rektors beslut fortfarande tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga rektors beslut till skolans styrelse. Behöver du hjälp med att komma i kontakt med styrelsen, vänd dig till receptionen. I händelse av att kursen ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informeras om detta minst tre veckor före kursstart.
Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då.

• Vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs
Se punkt 5 nedan

• Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
Skolans byggnader är generellt anpassade för rörelsehindrade. För sökande med funktionsnedsättning sker bedömning av behov av anpassning i samråd med kursansvarig.

• Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
För kursdeltagare med skriv- och lässvårigheter finns möjlighet till extra stöd. Speciallärare finns att tillgå. För deltagare med bristande kunskaper i svenska finns möjlighet till extra stöd.

• Former för studerandeinflytande
Se punkt: 3. Deltagarinflytande och studeranderätt

• Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
Bruk av narkotika och narkotikaliknande preparat är helt bannlyst. Upptäcks ett sådant missbruk sker avvisning direkt. All förtäring av alkohol i skolans lokaler eller internat är förbjuden. Rökning är bara tillåtet på vissa platser utomhus. Skolan har också en policydokument där den studerande förbinder sig att dagligen anmäla frånvaro samt att själv ta reda på vad man missat vid frånvaron.

2. Information vid kursstart

 Ex• Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
Ansvarig lärares namn och e-postadress finns på skolans hemsida under respektive kurs. Lärarna för varje kurs presenterar sig de första dagarna och lämnar ut kontaktuppgifter.

• Kursplan och schema/arbetsplan
Kursplan och scheman delas ut de första dagarna på kursen.

• Terminstider och ledigheter
Terminstider och ledigheter finns på skolans hemsida under information till studerande. De första dagarna får du information över läsåret där kurstider och ledigheter finns angivna. 

• Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
Folkhögskola kan ge grundläggande behörighet för högskolestudier motsvarande gymnasieskolans nationella program. För detta behöver du studera 1–3 år med motsvarande godkänd nivå i Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1, Samhällskunskap 1, Naturkunskap 1 och Religion 1 samt Historia 1.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola: För detta behöver du studera 1–3 år med motsvarande godkänd nivå i Svenska 1 och 2/Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5 och Matematik 1 A, Samhällskunskap 1 A, Naturkunskap 1 A och Religion 1 A samt Historia 1. Folkhögskola kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen. Skolan är skyldig att vid kursstart upplysa studerande på allmänna kurser om förutsättningarna för behörighetsgivning. Studerande skall vid kursstart klargöra för sin kursföreståndare vilka behörigheter man avser att uppnå.

Kursföreståndaren bedömer i samverkan med berörda lärare och rektor när behörigheter kan utfärdas. Studerande som ej erhållit önskad behörighet, kan vända sig till rektor och önska att begäran skall prövas på nytt. Lärarrådet fastställer studieomdömen under ledning av rektor. Lärarrådet är gemensamt ansvarigt för de fattade omdömesbesluten.

Studerande har också möjlighet att begära att ett givet omdöme inte delges, men väl bevaras av skolan för att i ett senare läge kunna bli efterfrågat och då utlämnat.

Vi ger inte graderade betyg, men du kan på kurser med allmänna ämnen få ett studieomdöme för att söka till högskola i folkhögskolans urvalsgrupp. Ett omdöme kan du få om du läser på allmän kurs, har en frånvaro som understiger 20 % och har läst på heltid i minst 35 veckor. Omdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Det som vägs in i bedömningen är:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Studieomdömet anges i sju olika skalsteg. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande. Följande beteckningar används (både den verbala termen och siffervärdet ska anges):

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagare med folkhögskoleomdöme söker till högskolan i en egen kvotgrupp. För att öka chanserna att komma in på högskolan är det en stark rekommendation att även göra högskoleprovet. En deltagare kan dock alltid vända sig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om han/hon kan ange skäl för detta. Deltagaren ska inom 10 dagar efter beskedet lämna in en skriftlig överklagan till rektor. Studieomdömet kan däremot inte överklagas till Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd eller till annan instans utanför skolan. De folkhögskolestuderande som söker till högskola och yrkeshögskola måste själva skicka in sina behörighetsintyg till högskolan/yrkeshögskolan och även bifoga gymnasieintyg om dessa behövs för att visa på behörigheter i enstaka ämneskurser för innehållskravet. Det finns idag ingen automatisk överföring av intyget från folkhögskolorna till någon nationell betygsdatabas eller antagningsenhet.

• Frånvaroregler
Frånvaro registreras. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Frånvaro mer än 5 vardagar för dem som är över 20 år och 15 kalenderdagar för dem som är under 20 år anmäls till CSN. För mer detaljer se www.csn.se Deltagare vars frånvaro överstiger 20 % kallas till samtal. Om anledningen till frånvaron är oklar och ingen förbättring sker bedömer skolan dig som inte studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig. Bristande studieflit och oklar frånvaro är skäl till att inte antas till påföljande termin, eller att avstängas från pågående termin.

• Rapporteringssystem till t.ex. CSN
Skolan rapporterar kursstart, längre frånvaro, avbrott, kursslut och uppgift om man fullgjort studierna till CSN. Uppgifter om dig exempelvis födelsedata, namn, adress, telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i registerprogrammet SchoolSoft och rapporteras till Statistiska centralbyrån och Folkbildningsrådet. Den statistiken ligger till grund för att skolan ska få ut statsbidrag för den kurs du går på.

• Vad deltagare själv ska tillhandahålla; t ex litteratur, instrument, material
Deltagaren ansvarar själv för införskaffande av kurslitteratur, anteckningsmaterial, pennor, kollegieblock, kopierings- och skrivarkostnader. Kostnader utöver detta anges under respektive kurs, se hemsidan.

• Försäkringar
Se punkt 8 nedan.

• Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
Skolan hålls öppen vardagar (skoldagar) mellan 7.30 – 16.00. Deltagare kan dagtid nyttja lediga lokaler för studier. Kontakta receptionen om du är osäker om lokalen är ledig. Även allmänna ytor som bibliotek och sittgrupper i anslutning till korridorer kan användas så länge man inte stör annan verksamhet.

• Friskvård och idrott
Aula och gym är tillgängliga, dagtid, för alla kursdeltagare när de inte används för skolans verksamhet eller är bokade. Kontakta din mentor om du vill träna i gymet. Internatkursdeltagare har förutom det som beskrivs ovan även tillgång kvällar och helger med egen nyckel. Detta sker med ansvar för att inte öppna för obehöriga eller ställa upp dörrar som ska vara låsta. Alla ska vara ute innan kl 23.00, därefter är skolan stängd och larmad och öppnas igen 07.30.

• Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i folkhögskolans lokaler
Läs i folkhögskolans policydokument policydokument.

• Villkor för avstängning och avskiljande
Se punkt 9; Disciplinära åtgärder

• Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

Deltagarinflytande
Deltagarens möjlighet att påverka kursupplägg och skolan i övrigt är en central del i folkhögskolans demokratiska uppdrag. Älvsby folkhögskola arbetar för att stimulera och underlätta de formella möjligheterna. Varje kurs uppmanas att utse personer till studeranderådet. Studeranderådet har en direkt kanal till rektor som ansvarar för att dess frågor hanteras och utser representant i styrelsen. Studeranderepresentant är ständigt adjungerad. Deltagare som är missnöjd eller har klagomål ska vända sig till skolan, se studeranderätt nedan och kan vända sig till studeranderådet för stöd. I övrigt ges deltagaren möjlighet att påverka genom att vara delaktig i studieupplägg både enskilt och i grupp.

Studeranderätt
För att stärka de studerandes rättsliga ställning inom folkhögskolan har ett studeranderättsligt råd (FSR) inrättats (fr.o.m. 2011-01-01). Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning. Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. FSR prövar ärendena mot folkhögskolans egna regler och villkor.

Nedan ett utdrag från: Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
”Att göra en anmälan till FSR
1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.
2. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig skolans styrelse.
3. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hon eller han göra en skriftlig anmälan till FSR med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.
Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.”

Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.

Hur gör jag på Älvsby folkhögskola?
1. Kontakta skolans rektor, Ulf Karlsson. Du kan besöka honom på hans kontor innanför receptionen. Är du osäker på hur du kommer i kontakt med honom kan du be om hjälp av din klasslärare.
2. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska du vända sig skolans styrelse. Behöver du hjälp med att komma i kontakt med styrelsen, vänd dig till receptionen. I styrelsen finns även en studeranderepresentant så ditt ärende kan även tas upp av den personen och då pratar du med studeranderådet på skolan.
3. Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR med ditt klagomål. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att du lämnat kursen.

Adressen är:
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Box 380 74
100 64 Stockholm
e-post: fsr@folkbildning.net

4. Avgiftsfri undervisning

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller. Kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser anges under respektive kurs på hemsidan. En detaljerad specifikation av samtliga kostnader kan ges vid begäran.

5. Intyg

På folkhögskola får du ett intyg över fullföljd kurs. På allmänna kurser kan du därutöver få behörighet för högskolestudier och ett studieomdöme. Graderade betyg ges inte på våra kurser.

Kursintyg
Studerande som fullföljt kursen erhåller ett skriftligt kursintyg. Mer än 20 % frånvaro innebär normalt att kursen ej anses fullgjord. Studerande som ej fullgjort studierna har rätt att erhålla ett enkelt intygande som klargör vilken aktivitet man deltagit i.

Behörigheter
På alla skolans kurser får du ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan du också få studieomdöme och behörigheter. Vill du veta mer om riktlinjerna se under rubriken ”Riktlinjer för intyg, behörigheter och studieomdöme”, längre ner i detta dokument.

Studieomdöme
Studieomdöme är ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier och ges i en fyragradig skala (1–4). Med studieomdömet konkurrerar du med andra sökande till högskolan inom folkhögskolans egen urvalsgrupp.
Här kan du läsa mer om behörighetsgivning och studieomdömen.

6. Om en kurs upphör eller ställs in

I händelse av att kursen ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över ges informeras om detta minst tre veckor före kursstart. Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då. Alla som lämnat in en komplett ansökan får ett besked. Blivit antagen, reserv, ej antagen eller att kursen ställts in av någon anledning (t ex för få sökande). Kursdatum finns angivna på antagningsbeskedet.

7. Utvärdering

För Älvsby folkhögskola är olika former av utvärderingar en viktig del i skolans kvalitetsarbete och för att öka studerandeinflytandet på skolan. Älvsby folkhögskolas utvärderingar sker både muntligt och skriftligt. Resultaten från de utvärderingar som skolan genomför ska, i möjligaste mån, återkopplas till de studerande. Rektor har ansvaret för att utvärderingar bearbetas och ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet. Utvärdering i enkätform görs i varje kurs en eller två gånger per läsår. Förutom kursrelaterade uppföljningar ställs även frågor om skolans lokaler, trivsel, huvudmannaskap, m.m. Uppföljning av studieresultat och deltagarens måluppfyllelse sker löpande i personliga samtal.

8. Försäkringar

Alla studerande omfattas av en olycksfallsförsäkring tecknad av skolan. Vid frågor om försäkringen vänd er till expeditionen. 
Anmälan av olycksfall görs omgående till rektor, Ulf Karlsson.

9. Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan.

Beslut om avstängning/avskiljande av studerande fattas av rektor. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till Älvsby folkhögskolas styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR). Grova eller upprepade avvikelser från nedan angivna regler på skolans område kan leda till en tids avstängning eller ett permanent avskiljande från skolan.

Grunder för avstängning/avskiljande från studier:
A. Våld och hot om våld, rasistiska/sexistiska eller andra diskriminerade eller kränkande handlingar eller annan kriminalitet.
B. Droganvändning. (Se policydokument)
C. Misskötsel av studier. (Se policydokument).
D. Obetalda fakturor till skolan eller stölder, hot och handlingar som åstadkommer skada på egendom, annans eller skolans.
E. Avtalsbrott av boenderegler enligt särskilt upprättat hyresavtal.

• Handlingsplan vid disciplinära åtgärder
1. Kursansvarig eller internatföreståndare kallar till samtal med den studerande och denne tilldelas en skriftlig varning. I samtalet upprättas en skriftlig överenskommelse, som ska undertecknas av den studerande och rektor, om vilka åtgärder den studerande ska vidta samt hur skolan kan stödja den studerande.
• I grova fall där personal, deltagare eller andra på skolan eller personen själv utsätts för risk stänger rektor omedelbart av eller avskiljer den studerande från skolan. Beslut om avstängning/avskiljning av studerande fattas av rektor.
2. Om problemen upprepas eller överenskommelse inte efterlevs beslutar rektor om avstängning eller avskiljande från skolan om så inte redan skett enligt punkt 1.
3. Alla ärenden dokumenteras och följs upp. Alla brott polisanmäls.
Överklagande se punkt 3; Deltagarinflytande och studeranderätt
Se även policydokument och likabehandlingsplan.

10. Arkiv- och sekretessregler

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar personliga uppgifter och förtroenden. Grundprincipen är att vi inte lämnar ut privat information. Övrigt som framkommer i förtroende mellan personal och studerande hanteras så att den enskildes integritet och intressen tillvaratas.

Offentlighetsprincipen
Älvsby folkhögskola är en stiftelse, och offentlighetsprincipen gäller därför inte här. Ingen kan begära att få se andra handlingar än sina egna.

Skyddad identitet
Den som meddelar att man har skyddad identitet, noteras och hanteras så att inga uppgifter röjs för obehöriga. Personbunden information lämnas till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs CSN, FBR och SCB.

Uppgifter om anställda och studerande
Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter och mailadress och telefonnummer i tjänsten. Privata uppgifter lämnas däremot inte ut. Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolan studeranderegister. Den som vill hemlighålla sådana uppgifter, måste själv informera skolans expedition om detta.

Bilder
Alla ska känna sig fria och trygga i studielokalerna. Därför är det inte tillåtet att spela in film, fotografera, eller spela in ljud utan att först fråga de närvarande om lov.

Arkivering
Vi sparar ansökningshandlingar till allmän kurs i tre år. Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas för all framtid.
Vi lämnar endast ut personbunden information till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs CSN, FBR och SCB.

Rapportering av personuppgifter
Deltagarens personnummer, namn, adress, folkbokföringsort och utbildningsbakgrund skrivs in i skolans registerprogram.
Uppgifterna rapporteras till SCB och Folkbildningsrådet, dels som underlag för statistik över folkhögskolornas verksamhet, och dels som underlag för utbetalning av stats- och landstingsbidrag till skolan.
Till CSN rapporteras deltagarens personuppgifter, antagningsdatum, kursstart, längre frånvaro, eventuellt avbrott, datum för slutförda studier samt om deltagaren bedrivit studier i normal takt